آیینه هنر، شماره ۹

هیأت اسلامی هنرمندان در نشریه داخلی خود شماره ۹ آیینه هنر، عنوان «ولی افتاد مشکل ها … » را تیتر اول کرد.

عناوین مهم این نشریه عبارتند از:

– یاد سبز

– طواف چشم

– شایعه تعطیلی

– ارزیابی سینمای فلسطین

– این به صواب نزدیک تر است

– سینما در سایه اندیشه های فلسفی

– معادله ای که یک مجهولی نیست …