آیینه هنر، شماره ۸

«تمام رسانه ها مربی یک کشور هستند باید تربیت کنند کشور را» این سخن گوهربار امام خمینی در روی جلد نشریه شماره ۸ حک شده و با عنوان درشت این شماره  «رسانه، دیپلماسی پیروزی اراده» بی ارتباط نیست.

عناوین مطرح شده در این نشریه عبارتند از:

– آراء و اندیشه های فلسفی در سینما

– استراتژی فرهنگی نظام (۳)

– حقیقت پنهان

– پشت پرده

– حسین نوری و اشراق نور

– جشنواره چهارم سیما و غلفت ها

– آسیب شناسی فیلم های تاریخی- مذهبی (۲) – …