آیینه هنر، شماره ۵

در شماره ۵ آیینه هنر، نشریه داخلی هیأت اسلامی هنرمندان می خوانیم:

۱- تحلیل محتوایی شبکه های مذهبی غرب

۲- پا به پای رضا برجی در عراق

۳- سخنی با معاونت جدید سینمایی

۴- توصیه ای به برندگان آتی اسکار

۵- مکاشفات یا آپوکالیپس

۶- فصلی از پرده عشق

۷- ماجرای ادواردو ۸- عراق، نگاهی از درون