آیینه هنر، شماره ۴

آیینه ی هنر، نشریه‌ی داخلی هیات اسلامی هنرمندان است که در شماره ۴ آن به موضوعات ذیل می پردازد:

۱- شرکت های چند میلیتی اسپانسر های فرهنگی

۲- جشنواره بیست و یکم در یک نگاه

۳- پدر، مادر، انقلاب یعنی چه؟

۴- طلوع مکرر خورشید کاروان

۵- آسیب شناسی یک سمینار

۶- مستور در غبار فراموشی

۷- آفات مدیریت فرهنگی

۸- گلگوه های مدیریتی، تنگه مکرر اُحُد …