آیینه هنر، شماره ۱۷

«مخاطب در هنر» عنوان درشت نشریه شماره ۱۷ آیینه هنر شد و در این نشریه موضوعات خود را با عناوین ذیل شروع کرده است:

– سه گانه مخاطب: میل، نیاز، مصلحت

– پروفسور مولانا: نخبگان غرب حقایق را می دانند

– هنرمند و مخاطب؛ تعامل یا بیگانگی

– رفتارشناسی مخاطبان سینمای ایران

– رو به سوی کدام آسمان؟۱

– مخاطبان فرامرزی را دریابید!

– هنرمند؛ مسئولیت ها و سردرگمی ها

– سکّاندار کشتی فرهنگ کیست؟! و …