آیینه هنر، شماره ۱۴

هیأت اسلامی هنرمندان نشریه شماره ۱۴ خود را منتشر کرد و عنوان اصلی این شماره «بربال دانش» است.

در روی این جلد نیز به سخن امام خمینی (ره) که این مسئله را حائز اهمیت می دانند نیز اشاره شده است: « دستگاه های آموزشی متعهد و دلسوز برای نجات کشور، اهمیت ویژه ای برای حفظ نوپایان و جوانان قائل باشند.»

این نشریه به موضوعاتی با عناوین ذیل پرداخته است:

– تناسب آموزشهای هنری با خاستگاه های انسانی

– شبی بی فروغ برای سینمای ایران

– تردید در دانشجویان هنر

–  قرار نبود این طور شود!

– خطرات سینما

– هنر، رشته ای که ظاهرا جدی نیست!

– آموزش کارگاهی یا کلاسیک؛ کدامیک؟ – …