آیینه هنر، شماره ۱۰

هیأت اسلامی هنرمندان، نشریه ۱۰ آیینه هنر خود را در نیمه اول اسفند منتشر کرد.

نشریه که با سخن رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی آغاز کرده است: «انقلاب اسلامی ایران، پرتویی از عاشورا و انقلاب عظیم الهی آن است»

این نشریه را با عنوان درشت «اشارات نامکشوف» به چاپ رسانید.

و در این نشریه نیز می خوانیم:

– باقی فسانه است

– ولی افتاد مشکلها …(۲)

– شکوفایی در بهار سینما

– چالش های جدیدی در راه است

– نقش رسانه های تصویری در تبیین تاریخ انقلاب

– ماهواره در مدار واقع نگری

– شیوه رندان بلاکش …