آیینه هنر، شماره ۱

آیینه ی هنر، نشریه‌ی داخلی هیات اسلامی هنرمندان است که شماره اول آن نیمه اول آبان منتشر شد

در روی جلد این نشریه می خوانیم:

یا لطیف

 در کوران انتشار و توزیع جراید و نشریات گوناگون فرهنگی، شاید اهتمام به نشر جریده ای در قد و قواره ای این چنین به یک شوخی بیشتر شبیه باشد. اما اگر کلمه از سرچشمه معنا سیراب شود و کام عطشان جویندگان حقیقت را با اکسیر حیات آشنا سازد، چه باک! شاید که این مختصر هم بتواند بدون کمترین بزک و آرایه ای شما نکته سنجان را به صرافت چند و چون بخش هایی از قلمرو فرهنگ کشور انداخته و به سهم خود، زوایای تاریک و پنهان دهلیز هزار توی هنر این دریا را در پرتو نقد روشن سازد.

به قدر بضاعت خویش خواهیم کوشید، اسلامیت محیط های فرهنگی و هنری و اقدامات مدیران و فعالان این عرصه را به محک نقدی از سر انصاف و خرد ورزی مورد ارزیابی قرار دهیم.

از خدا جوییم توفیق ادب

بی ادب محروم ماند از لطف رب تا بعد …